Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα

11/2/2015: Πρόκειται για ενιαία πλατφόρμα λογιστικής παρακολούθησης με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης τη διαδικασία αυτόματης μεταφοράς και μετατροπής τους από το ήδη υπάρχον λογιστικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού και στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως η Select Software έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένη εφαρμογή με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

 

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων άρχισε από 01.01.2015 και έχει ισχύ για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορά θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων - παραστατικών).  Αντλούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, μετατρέποντας τα όπως ακριβώς ορίζουν οι νόμοι, οι ελεγκτικές αρχές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (Με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τα άρθρα 1 έως 44 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/2014, ερμηνευτική εγκύκλιος 1003/2014).

 

Συνοπτικά, δημιουργείται το περιβάλλον Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με το νέο λογιστικό σχέδιο, ή αλλιώς μια αντίστοιχη λογιστική χρήση, στην οποία μεταφέρονται όλες οι κινήσεις από την εφαρμογή που τηρούμε με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ). Κατά την διαδικασία μεταφοράς μετατρέπονται οι κινήσεις των λογαριασμών σύμφωνα με τις παραδοχές και αντιστοιχίες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Κατά την διαδικασία μεταφοράς ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία και την επιτυχία ή όχι της μεταφοράς.

 

Στην συνέχεια επαναϋπολογίζονται οι μηνιαίες αποσβέσεις καθώς τα πάγια παρακολουθούνται αναλυτικά στα Ελληνικά Πρότυπα όπως ακριβώς και στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (μητρώο παγίων ΕΛΠ).  Έπειτα, γίνεται πρόβλεψη των αποζημιώσεων μέσω αναλογιστικής μελέτης προσωπικού κατά άτομο, κοστολογούνται εκ νέου τα αποθέματα με τα καινούργια δεδομένα (για εταιρείες παραγωγής) και  δημιουργείται αναλυτικό κύκλωμα αναβαλλόμενης φορολογίας κατά μήνα (βραχύχρονα αποτελέσματα), τρίμηνο και έτος.  Αφού υπολογιστεί η αναβαλλόμενη φορολογία, ακολουθεί το κλείσιμο του ισολογισμού και δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες εκτυπώσεις που απαιτούνται για την δημοσίευση του καθώς και για την ανάρτηση των σημειώσεων (notes) στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (Εκτύπωση ισολογισμού, μεταβολές καθαρής θέσης, ταμειακές ροές, ενδοομιλικές συναλλαγές, μηχανογραφημένο βιβλίο απογραφών ισολογισμού, σημειώσεις, κτλ.)

 

Επίσης δημιουργείται επιπλέον πληροφοριακό πακέτο εκτυπώσεων που ελέγχουν τα αποτελέσματα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα μέχρι πρότινος αποτελέσματα με βάση το ΕΓΛΣ τεκμηριώνοντας τις διαφορές από όπου αυτές προέρχονται, ελέγχουν τον υπολογισμό των φόρων, τις διαφορές ΕΓΛΣ - ΕΛΠ και κατά κέντρα κόστους αλλά και κατά τα Αποτελέσματα Χρήσης, διαφορές χρηματοοικονομικών εσόδων-εξόδων, κλπ.  Φυσικά το σύστημα διαθέτει και ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 

 

Να τονιστεί πως όλα τα παραπάνω εκτελούνται με μια απλή εντολή κλεισίματος χωρίς να απαιτηθεί καμμία άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Σε περίπτωση Ομίλου εταιρειών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια με την μόνη διαφορά πως αφού «κλείσουν» όλες οι εταιρείες, το σύστημα αναλαμβάνει να κάνει και την ενοποίηση.

 

Εν κατακλείδι, όχι μόνο καταργούνται τα φύλλα Εxcel και κάθε εξωλογιστική παρακολούθηση υψηλού κόστους και αμφιβόλου αποτελέσματος, αλλά παρέχεται πληροφορία στην μέγιστη δυνατή ανάπτυξη, έγκαιρα, έγκυρα και με συγκριτικά μικρότερο κόστος.

 

 

Select Software & Business Solutions Α.Ε.Β.Ε.

 

Λεωφόρος Ειρήνης 55, 15121 Πεύκη

t:    210.6141100-2

f:     210.6143596

e: info@selectsoftware.gr

w: www.selectsoftware.gr

 

Λογιστική Υποστήριξη

Λογιστικά, φοροτεχνικά θέματα, τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών

 

Η Select Software μετά από την καταγραφή και τη μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης, σχεδιάζει και προσφέρει υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία της. Ορισμένες από αυτές είναι:

 • Οργάνωση του λογιστικού σχεδίου και της αναλυτικής λογιστικής.
 • Οργάνωση του λογιστηρίου με την ευρύτερη έννοια.(πάγια, προμηθευτές, μισθοδοσία κλπ).
 • Αυτόματο άνοιγμα λογιστικής χρήσης και μεταφορά υπολοίπων στα υποσυστήματα της εφαρμογής (Δημιουργία ισολογισμού ανοίγματος στη νέα χρήση).
 • Υποστήριξη σε λογιστικά και φορολογικά θέματα.
 • Φροντίδα παρακολούθησης της σωστής εφαρμογής των Νόμων, σχετικά με τη λειτουργία του Λογιστηρίου και τη Φορολογική Νομοθεσία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Λογιστικές εργασίες (άνοιγμα και κλείσιμο χρήσεως).
 • Μηχανογράφηση όλων των δηλώσεων - βεβαιώσεων προς το δημόσιο ή τους ιδιώτες (Φ.Π.Α. δήλωση ΦΜΥ, Intrastat μέσω e-mail, βεβαιώσεις για ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, κλπ).

 

Αξιόπιστη διασταύρωση των στοιχείων:

 • Ορισμός εσωτερικών διαδικασιών.
 • Εγκατάσταση του συστήματος έκδοσης Βραχύχρονων-Ετήσιων αποτελεσμάτων (ισολογισμός της εταιρείας).
 • Διασταύρωση στοιχείων από όλα τα υποκυκλώματα χρησιμοποιώντας προγράμματα Ελέγχου και Συμφωνιών.

 

Πλεονεκτήματα

 • Μείωση κόστους λογιστηρίου.
 • Μείωση του χρόνου καταχώρησης παραστατικών.
 • Εγκυρότητα και ασφάλεια πληροφορίας.
 • Εξαγωγή εξειδικευμένων μελετών (στατιστικές μελέτες, προβλέψεις κλπ).

 

SELECT ACCOUNTING

Εφαρμογές για Λογιστικά Γραφεία

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Δηλώσεις ΦΜΥ, Φ01
 • Ε1, Ε2, Ε9, Ε3
 • Έκδοση Περιοδικής Φ.Π.Α.
 • Διαχείριση Εντύπου Φ.Π.Α.
 • Έλεγχοι Διαφορών
 • Περιοδική Δήλωση (Μηχαν/νο έντυπο)
 • Εκκαθαριστική
 • Χαρακτηρισμός λογαριασμών εισροών / εκροών
 • Λογαριασμοί εξαιρέσεων εκκαθαριστικής
 • Εκτύπωση εισροών / εκροών
 • Ανάλυση Φ.Π.Α.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Μελών Δ.Σ.
 • Ελεύθερων Επαγγελματιών
 • Καταγγελία Σύμβασης (ΟΑΕΔ)
 • Αποζημιώσεων (ΔΟΥ)

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ)
 • Φόρος αμοιβών εργολάβων
 • Αγγελιόσημο - ειδικός φόρος διαφήμισης
 • Δημοτικός φόρος διαφήμισης 2%
 • Φόρος φαρμακευτικών προϊόντων

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 • Βεβαίωση λήξης σύμβασης
 • Βεβαίωση οικειοθελούς αποχώρησης
 • Γνωστοποίηση απόλυσης με προειδοποίηση

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

 • Αποδοχών αποζημιώσεων μισθωτών
 • Εργασίας μισθωτών εταιρίας
 • ΟΑΕΔ για οικογενειακά επιδόματα
 • Εκτύπωση ελέγχου δανείων
 • Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 • Συνημμένη κατάσταση υποκαταστημάτων
 • Συνημμένη κατάσταση αποθηκών
 • Συνημμένη κατάσταση ενοικιαστών
 • Συνημμένη κατάσταση εκμισθωτών
 • Φ01.010 Δήλωση Φόρου Εισοδήματος - Ε.Λ.Π.
 • Φ01.013 Δήλωση Φόρου Εισοδήματος - Δ.Λ.Π.
 • Ε2 Αναλυτικά Στοιχεία Φόρου Εισοδήματος
 • Ε3 Αναλυτικά Στοιχεία Φόρου Εισοδήματος

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες