• Accounting
 • Μισθοδοσία
 • Μισθοδοδία Plus
 • Business
 • Business Plus
 • Retail
 • Professional
 • Edu
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα

11/2/2015: Πρόκειται για ενιαία πλατφόρμα λογιστικής παρακολούθησης με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης τη διαδικασία αυτόματης μεταφοράς και μετατροπής τους από το ήδη υπάρχον λογιστικό περιβάλλον.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού και στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως η Select Software έχει δημιουργήσει ολοκληρωμένη εφαρμογή με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

 

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων άρχισε από 01.01.2015 και έχει ισχύ για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορά θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων - παραστατικών).  Αντλούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τους λογαριασμούς του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, μετατρέποντας τα όπως ακριβώς ορίζουν οι νόμοι, οι ελεγκτικές αρχές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. (Με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τα άρθρα 1 έως 44 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/2014, ερμηνευτική εγκύκλιος 1003/2014).

 

Συνοπτικά, δημιουργείται το περιβάλλον Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με το νέο λογιστικό σχέδιο, ή αλλιώς μια αντίστοιχη λογιστική χρήση, στην οποία μεταφέρονται όλες οι κινήσεις από την εφαρμογή που τηρούμε με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ). Κατά την διαδικασία μεταφοράς μετατρέπονται οι κινήσεις των λογαριασμών σύμφωνα με τις παραδοχές και αντιστοιχίες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Κατά την διαδικασία μεταφοράς ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία και την επιτυχία ή όχι της μεταφοράς.

 

Στην συνέχεια επαναϋπολογίζονται οι μηνιαίες αποσβέσεις καθώς τα πάγια παρακολουθούνται αναλυτικά στα Ελληνικά Πρότυπα όπως ακριβώς και στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (μητρώο παγίων ΕΛΠ).  Έπειτα, γίνεται πρόβλεψη των αποζημιώσεων μέσω αναλογιστικής μελέτης προσωπικού κατά άτομο, κοστολογούνται εκ νέου τα αποθέματα με τα καινούργια δεδομένα (για εταιρείες παραγωγής) και  δημιουργείται αναλυτικό κύκλωμα αναβαλλόμενης φορολογίας κατά μήνα (βραχύχρονα αποτελέσματα), τρίμηνο και έτος.  Αφού υπολογιστεί η αναβαλλόμενη φορολογία, ακολουθεί το κλείσιμο του ισολογισμού και δημιουργούνται όλες οι απαραίτητες εκτυπώσεις που απαιτούνται για την δημοσίευση του καθώς και για την ανάρτηση των σημειώσεων (notes) στην ιστοσελίδα της εταιρείας. (Εκτύπωση ισολογισμού, μεταβολές καθαρής θέσης, ταμειακές ροές, ενδοομιλικές συναλλαγές, μηχανογραφημένο βιβλίο απογραφών ισολογισμού, σημειώσεις, κτλ.)

 

Επίσης δημιουργείται επιπλέον πληροφοριακό πακέτο εκτυπώσεων που ελέγχουν τα αποτελέσματα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τα μέχρι πρότινος αποτελέσματα με βάση το ΕΓΛΣ τεκμηριώνοντας τις διαφορές από όπου αυτές προέρχονται, ελέγχουν τον υπολογισμό των φόρων, τις διαφορές ΕΓΛΣ - ΕΛΠ και κατά κέντρα κόστους αλλά και κατά τα Αποτελέσματα Χρήσης, διαφορές χρηματοοικονομικών εσόδων-εξόδων, κλπ.  Φυσικά το σύστημα διαθέτει και ημερολόγιο λογιστικών εγγραφών Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 

 

Να τονιστεί πως όλα τα παραπάνω εκτελούνται με μια απλή εντολή κλεισίματος χωρίς να απαιτηθεί καμμία άλλη ανθρώπινη παρέμβαση. Σε περίπτωση Ομίλου εταιρειών, η διαδικασία που ακολουθείται είναι ακριβώς η ίδια με την μόνη διαφορά πως αφού «κλείσουν» όλες οι εταιρείες, το σύστημα αναλαμβάνει να κάνει και την ενοποίηση.

 

Εν κατακλείδι, όχι μόνο καταργούνται τα φύλλα Εxcel και κάθε εξωλογιστική παρακολούθηση υψηλού κόστους και αμφιβόλου αποτελέσματος, αλλά παρέχεται πληροφορία στην μέγιστη δυνατή ανάπτυξη, έγκαιρα, έγκυρα και με συγκριτικά μικρότερο κόστος.

 

 

Select Software & Business Solutions Α.Ε.Β.Ε.

 

Λεωφόρος Ειρήνης 55, 15121 Πεύκη

t:    210.6141100-2

f:     210.6143596

e: info@selectsoftware.gr

w: www.selectsoftware.gr

 

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμών

SELECT ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ PLUS

Πρόκειται για την πλέον εξειδικευμένη λύση στις εφαρμογές μισθοδοσίας μεγάλων επιχειρήσεων.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Το SELECT ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ PLUS είναι ένα εξειδικευμένο πακέτο λογισμικού που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, της νομοθεσίας που την περιβάλλει καθώς επίσης και των στρατηγικών αποφάσεων που απορρέουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Τι περιλαμβάνει;

 

Περιλαμβάνει τα Modules του Select Payroll και επιπλέον:

Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Διαχείριση Κ.Α.Δ., Κωδικολόγιο Ειδικοτήτων, Κωδικολόγιο Πακέτων Κάλυψης, Κ.Α.Δ.  Ασφαλιστικών Ταμείων.

Ελεγχος Μισθοδοσίας - Έλεγχος μισθωτών με ελλειπή στοιχεία (ΑΜΚΑ, Κέντρα Κόστους, Αριθμός βιβλιαρίου ασφαλισης, Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, Α.Μ.Ε.)

Προετοιμασία Μισθοδοσίας

Εκτυπώσεις Μισθοδοσίας - ΙΚΑ - λοιπά ταμεία, Προκαταβολές , Χρηματικές διευκολύνσεις, Δάνεια

Πληρωμές Μισθοδοσίας - Εξοφλήσεις, Πληρωμές μέσω τράπεζας.

Ειδικές Εφαρμογές - Αναδρομικά, Δωροεπιταγές, Προϋπολογισμός μισθοδοσίας.

Στατιστικά - Προϋπολογιστικά μισθοδοσίας- Ανάλυση μισθοδοσίας ανά μήνα, Ανάλυση έξτρα αποδοχών ανά μήνα, Μηνιαία έρευνα απασχόλησης, Τριμηνιαία στατιστική κατάσταση, Ανάλυση στοιχείων απασχόλησης - αποζημιώσεων, Τρέχουσα πραγματική δύναμη, Στατιστική κατάσταση προηγ. Χρήσεων, Αναλογιστική μελέτη, Κόστος ανά εργαζόμενο, κλπ.

Κλίμακες Μισθοδοσίας - Κλίμακα φόρων μισθωτών, Κλίμακα μειώσεων φόρων μισθωτών, Ημερών αδείας μισθωτών, Κλίμακας αποζημίωσης - Επιδόματος αδείας, Ασφαλιστικές κρατήσεις.

Διαχείριση και Έκδοση Αρχείων Ηλεκτρονικής Υποβολής για:

- Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

- Α.Π.Δ. (ΙΚΑ)

- Άλλα Ταμεία (ΤΣΜΕΔΕ,ΤΕΑΥΕΤ κλπ).

Αξιολόγηση προσωπικού - Αξιολόγηση προσωπικού / Στελεχών, Εκπαίδευση, Διαχείριση διάρκειας εκπαίδευσης, Διαχείριση φορέα εκπαίδευσης, Διαχείριση τόπου διεξαγωγής, Διαχείριση πιστοποιητικών, Αξιολόγηση / Απόδοση στελεχών, Διαχείριση παραμέτρων αξιολόγησης ( ποιότητα-απόδοση, διάθεση - νοοτροπία κλπ).

 

 

 

 

 SELECT ACCOUNTING

Εφαρμογές για Λογιστικά Γραφεία

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Δηλώσεις ΦΜΥ, Φ01
 • Ε1, Ε2, Ε9, Ε3
 • Έκδοση Περιοδικής Φ.Π.Α.
 • Διαχείριση Εντύπου Φ.Π.Α.
 • Έλεγχοι Διαφορών
 • Περιοδική Δήλωση (Μηχαν/νο έντυπο)
 • Εκκαθαριστική
 • Χαρακτηρισμός λογαριασμών εισροών / εκροών
 • Λογαριασμοί εξαιρέσεων εκκαθαριστικής
 • Εκτύπωση εισροών / εκροών
 • Ανάλυση Φ.Π.Α.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Μελών Δ.Σ.
 • Ελεύθερων Επαγγελματιών
 • Καταγγελία Σύμβασης (ΟΑΕΔ)
 • Αποζημιώσεων (ΔΟΥ)

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ)
 • Φόρος αμοιβών εργολάβων
 • Αγγελιόσημο - ειδικός φόρος διαφήμισης
 • Δημοτικός φόρος διαφήμισης 2%
 • Φόρος φαρμακευτικών προϊόντων

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 • Βεβαίωση λήξης σύμβασης
 • Βεβαίωση οικειοθελούς αποχώρησης
 • Γνωστοποίηση απόλυσης με προειδοποίηση

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

 • Αποδοχών αποζημιώσεων μισθωτών
 • Εργασίας μισθωτών εταιρίας
 • ΟΑΕΔ για οικογενειακά επιδόματα
 • Εκτύπωση ελέγχου δανείων
 • Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 • Συνημμένη κατάσταση υποκαταστημάτων
 • Συνημμένη κατάσταση αποθηκών
 • Συνημμένη κατάσταση ενοικιαστών
 • Συνημμένη κατάσταση εκμισθωτών
 • Φ01.010 Δήλωση Φόρου Εισοδήματος - Ε.Λ.Π.
 • Φ01.013 Δήλωση Φόρου Εισοδήματος - Δ.Λ.Π.
 • Ε2 Αναλυτικά Στοιχεία Φόρου Εισοδήματος
 • Ε3 Αναλυτικά Στοιχεία Φόρου Εισοδήματος