Αναλυτική Λογιστική

Το σύστημα της Αναλυτικής Λογιστικής, ξεκινάει στην αρχή της χρονιάς χωρίς να υπάρχει ούτε ένας λογαριασμός. Στη διάρκεια της χρήσης οι λογαριασμοί ανοίγονται αυτόματα κατά την καταχώρηση των παραστατικών και των κινήσεων της Γενικής Λογιστικής χωρίς ο χρήστης να κάνει την παραμικρή σύνδεση. Το πρόγραμμα ανοίγει τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής και αναλαμβάνει να ετοιμάσει το άρθρο με βάση την εγγραφή της Γενικής Λογιστικής και τα κέντρα κόστους που επιβαρύνει, χωρίς να αναλώνεται επιπλέον χρόνος.

Πλεονεκτήματα

Δημιουργία των λογαριασμών αλλά και των λογιστικών άρθρων της Αναλυτικής Λογιστικής.

Ανακατανομή και επιμερισμός δαπανών πλήρως αυτοματοποιημένα.

Δυνατότητα παρακολούθησης στοιχείων της Γενικής Λογιστικής ανά κέντρο κόστους.

Διαχωρισμός των κέντρων κόστους σε κύρια και δευτερεύοντα .