Ενοποιήμενα Αποτελέσματα

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

Η εφαρμογή των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων είναι ιδανική για ομίλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να παρακολουθούν καθημερινά τις εταιρείες που συμμετέχουν στον όμιλο.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συνδέεται σε όλες τις εταιρείες μέσω μίας οθόνης, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επιλέξει και συγκεκριμένες εταιρείες που τον ενδιαφέρουν. Με το απλό πάτημα ενός κουμπιού, δίνεται η εντολή να ξεκινήσουν οι εργασίες «κλεισίματος» των εταιρειών αλλά και του ομίλου (Βραχύχρονα, Ετήσια Αποτελέσματα, Αποσβέσεις Παγίων, Ισολογισμός, Ενημέρωση Λογιστικής κ.α).

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί αυτόματα τον Ενοποιημένο Ισολογισμό καθώς και τις καταστάσεις των ταμειακών ροών και της καθαρής θέσης του ομίλου. Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις δημιουργούνται ξεχωριστά και για κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην ενοποίηση.

Πλεονεκτήματα

Ενοποιήμενα Αποτελέσματα

Δημιουργία Ενοποιημένου Ισολογισμού και Ισολογισμού για κάθε εταιρεία ξεχωριστά.

Ενοποιήμενα Αποτελέσματα

Έλεγχοι του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου με το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής.

Ενοποιήμενα Αποτελέσματα

Δημιουργία εγγραφών για την απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών των εταιρειών του ομίλου.

Ενοποιήμενα Αποτελέσματα

Δυνατότητα ενοποίησης εταιρειών που συμμετέχουν στον όμιλο με διαφορετική μέθοδο ενοποίησης.