Μοντέλο Διάθεσης Προϊόντων

Μοντέλο Διάθεσης Προϊόντων

Η Select Software διαθέτει μοντέλα διάθεσης προϊόντων που παρέχουν στις επιχειρήσεις την ευελιξία που χρειάζονται έτσι ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να ικανοποιήσουν τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες τους κατά την ανάπτυξη τους, ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Ορισμένου χρόνου λειτουργία: Η επιχείρηση σας καταβάλλει τίμημα χρήσης ως ετήσια συνδρομή αποκλειστικά για την χρονική περίοδο που χρησιμοποιούνται οι εφαρμογές. Η ετήσια αυτή συνδρομή ανανεώνεται κάθε φορά για διάστημα ενός έτους. Με την άδεια χρήσης (ετήσια συνδρομή) του προγράμματος παρέχονται και οι αναβαθμίσεις των εφαρμογών. Η Select Software εγκαθιστά τις εφαρμογές της σε εξοπλισμό της επιχείρησης σας. Η ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ανήκει στην επιχείρηση σας.

Αορίστου χρόνου λειτουργία: Στο συγκεκριμένο μοντέλο η επιχείρηση σας καταβάλλει την αξία των αδειών χρήσης και του ετήσιου συμβολαίου. Με το ετήσιο συμβόλαιο παρέχονται και οι αναβαθμίσεις των εφαρμογών. Η Select Software εγκαθιστά τις εφαρμογές σε εξοπλισμό της επιχείρησης σας. Η ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ανήκει στην επιχείρηση σας.

Cloud λειτουργία: Η Select Software έχει τη συνολική ευθύνη λειτουργίας των εφαρμογών σε cloud εξοπλισμό. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί το λογισμικό ως συνδρομητική υπηρεσία. Το τίμημα της συνδρομής περιλαμβάνει και πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρει η Select Software όπως δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, διαχείριση βάσης δεδομένων, κτλ.