Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Το σύστημα παρέχει μία ενιαία πλατφόρμα λογιστικής παρακολούθησης με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π). Αντλεί με εντελώς αυτοματοποιημένες διαδικασίες τα στοιχεία από το ήδη υπάρχον περιβάλλον που βασίζεται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και εφαρμόζει όλους τους κανόνες μετατροπής που ορίζουν οι νόμοι, οι ελεγκτικές αρχές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στη Γενική Λογιστική, αλλά προσφέρει πλήρη ανάλυση των βιβλίων, παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρηση για όλα τα κυκλώματα (Πάγια, Αποθήκη, Κοστολόγηση κλπ), με ελάχιστο έως μηδενικό κόστος ανθρωποωρών και πλήρως τεκμηριωμένα και διασταυρωμένα στοιχεία.

Πλεονεκτήματα

Μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων από τα Ε.Γ.Λ.Σ στα Ε.Λ.Π.

Δημιουργία και συμφωνία των καταστάσεων μεταβολών καθαρής θέσης & χρηματοροών .

Δυνατότητα παράλληλης τήρησης βιβλίων Ε.Λ.Π χωρίς επιπλέον καταχωρήσεις.