Μετοχολόγιο

Μετοχολόγιο

 Η εφαρμογή του μετοχολογίου δίνει τη δυνατότητα αναλυτικής παρακολούθησης και διαχείρισης των μετόχων. Μέσω κωδικοποίησης όλων των γεγονότων απόκτησης ή εκποίησης μετοχών όπως π.χ αγορές μετοχών, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μερίσματα πληρωτέα κ.α, επιτυγχάνουμε ανά πάσα στιγμή την έγκυρη πληροφόρηση της εταιρείας για το ύψος των τεμαχίων που έχει στην κατοχή του ο κάθε μέτοχος καθώς και την καρτέλα με τις κινήσεις του. Η ενημέρωση των παραπάνω, για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας αυτόματης εισαγωγής κινήσεων από τα αρχεία που παράγει το  Σύστημα Άυλων Τίτλων της ATHEXCS.  Παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης–αποστολής βεβαιώσεων μερισμάτων, για κάθε ένα από τους μετόχους της εταιρείας, με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Πλεονεκτήματα

Μετοχολόγιο

Αυτόματη ενημέρωση μερισμάτων στις καρτέλες των μετόχων.

Μετοχολόγιο

Δυνατότητα παραμετροποίησης αναφορών από τον χρήστη.

Μετοχολόγιο

Έγκυρη και αναλυτική πληροφόρηση για απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα του μετοχολογίου.

Μετοχολόγιο

Αναλυτική πληροφόρηση μέσω διαγραμμάτων.