Συστήματα Πιστοποίησης

Συστήματα Πιστοποίησης

Η Select Software εφαρμόζει όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που προσδιορίζονται  στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών (GDPR).

Εχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001:2013. Με την εφαρμογή του συστήματος αυτού αποδεικνύει τον πρωτεύον ρόλο που έχει η ασφάλεια των υποδομών και των πληροφοριών στην ανάπτυξη των ολοκληρωμένων συστημάτων ERP που παρέχει. Το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών που διαθέτει αποτελείται από ένα σύνολο μέτρων και εταιρικών διαδικασιών το οποίο έχει ως στόχο την ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών, την προστασία των δεδομένων από κακόβουλες ενέργειες, ανθρώπινα λάθη ή άλλους πιθανούς και σοβαρούς κινδύνους και την εξάλειψη κάθε πιθανότητας απώλειας, διαρροής και αλλοίωσης τους. Τα μέτρα ασφάλειας και οι εταιρικές διαδικασίες αφορούν την τεχνολογική προστασία της εταιρείας (back-up, κλπ), τις επιχειρησιακές λειτουργίες (φυσική ασφάλεια, πρόσβαση προσωπικού σε δεδομένα, διαχείριση προσωπικού κλπ) και τις πρακτικές των χρηστών (κωδικοί, δικαιώματα, κλπ), τα οποία ελέγχει και βελτιστοποιεί διαρκώς για να εξασφαλίζει την ασφάλεια των πληροφοριών από κάθε πλευρά. Με τον τρόπο αυτό η Select Software διασφαλίζει την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διαχειρίζονται τα πληροφοριακά συστήματα που σχεδιάζει, διαθέτει και υποστηρίζει εξασφαλίζοντας την προστασία, την ομαλή λειτουργία και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Επίσης έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/9001:2015

Συστήματα Πιστοποίησης

ISO/IEC 27001:2013

.

Συστήματα Πιστοποίησης

GDPR

.