Προϋπολογιστικό Cash Flow

Το Cash Flow είναι το απόλυτο εργαλείο του επιχειρηματία, καθώς αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο παρακολούθησης τόσο της καθαρής θέσης της εταιρείας όσο και της ρευστότητας της. Αντλεί αυτόματα τα στοιχεία από τα διάφορα υποσυστήματα της εφαρμογής, είναι ενημερωμένο με όλη την νομολογία σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των διάφορων υποχρεώσεων και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει μια πλήρη αναφορά του ταμειακού διαθεσίμου της επιχείρησης σας. Παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το προσωπικό, τους τρίτους και το Δημόσιο, όπως επίσης και τις απαιτήσεις από πελάτες, προσωπικό, τρίτους κλπ. Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συγκριτικών μελετών με προηγούμενα έτη, προϋπολογιστικών μελετών, πιστωτικής πολιτικής και άλλων στρατηγικών κινήσεων με βάση τις μελλοντικές εισπράξεις-υποχρεώσεις. Με βάση την παροχή αυτής της σημαντικής και μοναδικής πληροφόρησης η εταιρεία σας μπορεί να συντάξει επιχειρηματικό πλάνο (Business plan).

Πλεονεκτήματα

Μηδενική καταχώρηση από το χρήστη. Αυτόματη άντληση όλων των απαραίτητων στοιχείων από τα διάφορα υποσυστήματα της εφαρμογής.

Πλήρης εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σας σε πραγματικό χρόνο.

Απόλυτα ενημερωμένη εφαρμογή με την εκάστοτε ισχύουσα νομολογία αναφορικά με τις υποχρεώσεις.

Συμφωνία όλων των ποσών, εκτός από τις προϋπολογισμένες πωλήσεις και αγορές, με το λογιστικό κύκλωμα.