Δάνεια-Leasing-Εγγυητικές-Υποθήκες

Δάνεια-Leasing-Εγγυητικές-Υποθήκες

Στο υποσύστημα των δανείων καταχωρούμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η εταιρεία με τις τράπεζες, καθώς και τις κινήσεις που αφορούν την εξέλιξη των βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων δανείων (πληρωμές τόκων, εκταμίευση νέων ποσών κ.α) με σκοπό να έχουμε τον πλήρη έλεγχο των δανείων (κεφάλαιο, τόκους και έξοδα). Το υποσύστημα, εκτός από την πλήρη πληροφόρηση για την κατάσταση των δανείων, φροντίζει και για την σωστή ενημέρωση της Γενικής-Αναλυτικής λογιστικής, των προβλέψεων που χρησιμοποιούνται στα μηνιαία αποτελέσματα, αλλά και του cash-flow παρέχοντας στην επιχείρηση ένα εργαλείο ελέγχου της εξέλιξης των τοκοχρεολυσίων των δανείων.

Πλεονεκτήματα

Δάνεια-Leasing-Εγγυητικές-Υποθήκες

Σωστή διαχείριση και συνεχής παρακολούθηση των συμβάσεων της εταιρείας με τις τράπεζες.

Δάνεια-Leasing-Εγγυητικές-Υποθήκες

Αναλυτική παρακολούθηση της εξέλιξης όλων των δανείων.

Δάνεια-Leasing-Εγγυητικές-Υποθήκες

Συνοπτική εικόνα όλων των υποχρεώσεων ανά τράπεζα και είδος.