Χρεόγραφα

Χρεόγραφα

Το υποσύστημα των χρεογράφων δημιουργήθηκε για να διευκολύνει στην παρακολούθηση των μετοχών που έχει η εταιρεία στην κατοχή της. Εκτός από την αναλυτική καταχώρηση του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης καρτέλας από την ημερομηνία απόκτησης μέχρι και σήμερα για κάθε ένα από τα χρεόγραφα. Επίσης μέσω της διαδικασίας αποτίμησης των χρεογράφων προσδιορίζονται με αυτόματο τρόπο το κέρδος ή η ζημιά ανάλογα με την διακύμανση των τιμών και γίνονται οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές.

Πλεονεκτήματα

Χρεόγραφα

Παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων της εταιρείας πιο εύκολα και σε λιγότερο χρόνο.

Χρεόγραφα

Αυτόματες εγγραφές αποτίμησης χρεογράφων βάση της διακύμανσης των τιμών.

Χρεόγραφα

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους λόγω αυτοματοποίησης λογιστικών εγγραφών.

Χρεόγραφα

Αναλυτική παρακολούθηση και αυτόματες λογιστικές εγγραφές για τις ίδιες μετοχές της εταιρείας.