Τεχνολογία

Το Select ERP αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και ευέλικτη λύση σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο με τα πιο σύγχρονα εργαλεία της Oracle. Η τεχνολογία ORACLE 12C αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τον Application Server WEBLOGIC, την Βάση Δεδομένων Oracle 12C και τον Application Express(APEX). Εξασφαλίζει τόσο στην επιχείρηση όσο και στο χρήστη απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης του περιβάλλοντος εργασίας, πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο, συνολικό έλεγχο των αποτελεσμάτων και των εργασιών. Παρέχεται ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης από ένα σημείο, δυνατότητα αναβάθμισης, εύκολη προσθήκη νέων λειτουργιών ή και προσαρμογή διαδικασιών ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες της επιχείρησης. Επικοινωνεί και ανταλλάσσει δεδομένα με άλλα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Oracle Fusion Middleware Forms and Reports 12c
Οι προηγμένες δυνατότητες που παρέχουν τα εργαλεία της Oracle πάνω στα οποία έχει υλοποιηθεί το Select ERP, προσφέρουν στις επιχειρήσεις σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, ασφαλείς και γρήγορες επικοινωνίες μεταξύ απομακρυσμένων θέσεων εργασίας και απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες τους. Η τελευταία έκδοση 12c παρέχει τη δυνατότητα τεχνολογίας cloud και mobility.

Application Server Oracle WebLogic
Παράλληλα με την τεχνολογία 12c, η Oracle αναβαθμίζει και τον Application Server της, ο οποίος είναι ο καλύτερος στην αγορά και πλήρως εναρμονισμένος με την τεχνολογία Java EE με πλουσιότερη λειτουργικότητα, μηδενικό downtime για περιβάλλοντα με πολλαπλά data center, μεγαλύτερο έλεγχο και ασφάλεια των εγκατεστημένων εφαρμογών.

Application Express (APEX)
Το Oracle Application Express (APEX) είναι ένα web-based περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού που αντλεί πληροφορίες από μια βάση δεδομένων Oracle. Συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις εκδόσεις της βάσης δεδομένων Oracle, εγκαθίσταται με προεπιλογή και είναι πλήρως υποστηριζόμενο. Το APEX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή σύνθετων web εφαρμογών που μπορούν να λειτουργήσουν στους περισσότερους web browsers.

Business Intelligence Επεκτασιμότητα
Η χρήση της ORACLE 12c, δίνει τη δυνατότητα για επεκτασιμότητα σε B.I. (Business Intelligence) και on demand Reporting (μέσω των Business Objects), και σε όλα τα διαχειριστικά εργαλεία της ORACLE όπως π.χ το SQL Developer.

Αποτελεσματική Απομακρυσμένη Πρόσβαση
Βελτιστοποιείται ο τρόπος ανταλλαγής δεδομένων κατά την απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα, ώστε να εξασφαλιστεί ο μικρότερος δυνατός χρόνος απόκρισης, ανεξάρτητα από το μέσο επικοινωνίας (Leased line ή ADSL-VDSL broadband ή Mobile Internet) που χρησιμοποιείται για την σύνδεση στο Internet.